شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

انجام خدمات پاکسازی و تنظیفات و توسعه فضای سبز بندر شهید باهنر-بنادر جاسک،تیاب و اسکله شهید حقانی

مناقصه

سازمان بنادر و دریانوردی

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر