تعمیر،سرویس و نگهداری خودروهای اداری ،کامیون های آتش نشانی و تجهیزات خشکی و دریایی بندر شهید باهنر و بنادر تابعه

مناقصه

99/3

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر

تعمیر،سرویس و نگهداری خودروهای اداری ،کامیون های آتش نشانی و تجهیزات خشکی و دریایی بندر شهید باهنر و بنادر تابعه

فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله ای تعمیر،سرویس و نگهداری خودروهای اداری ،کامیون های آتش نشانی و تجهیزات خشکی و دریایی بندر شهید باهنر و بنادر تابعه سازمان بنادر و دریانوردی در نظر دارد  تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) پروژه تعمیر،سرویس و نگهداری  را از 99/ 3 خودروهای اداری ،کامیون های آتش نشانی و تجهیزات خشکی و دریایی بندر شهید باهنر و بنادر تابعه به شماره طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  انجام خواهد www.setadiran.irگران و بازگشایی پاکت ها  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را   باشد.99/4/52جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  99/2/1 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: روز چهارشنبه تاریخ  99/2/19 مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: روز یکشنبه تاریخ  99/2/50 روز دوشنبه تاریخ 09:00زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:  020-35159521 آدرس: استان هرمزگان،شهر بندرعباس،بلوار پاسداران،میدان قائم،اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر و تلفن: اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:  051-41934مرکز تماس :  88909232 و 82193208دفتر ثبت نام : ) بخش ثبت نام/پروفایل تامین www.setadiran.ir اطلاعات تماس دفاتر تماس ثبت نام سااایر اسااتان ها،در سااایت سااامانه ( کننده/مناقصه گر موجود است.