تعمیرات اساسی آسفالت و کانالهای آبهای سطحی محوطه بندر شهید باهنر

مناقصه

98/20

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر

تعمیرات اساسی آسفالت و کانالهای آبهای سطحی محوطه بندر شهید باهنر

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله ای تعمیرات اساسی آسفالت و کانالهای آبهای سطحی محوطه بندر شهید باهنر

سازمان بنادر و دریانوردی در نظر دارد  مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) پروژه تعمیرات اساسی آسفالت و کانالهای آبهای سطحی محوطه بندر شهید باهنر به شماره 20 /98 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 27/12/98می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: روز شنبه تاریخ 23/1/99

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: روز یکشنبه تاریخ 14/2/99

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 09:00 روز دوشنبه تاریخ 15/2/99

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس: استان هرمزگان،شهر بندرعباس،بلوار پاسداران،میدان قائم،اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر و تلفن:32129271-076

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

اطلاعات تماس دفاتر تماس ثبت نام سایر استان ها،در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر موجود است.

 

جزییات مناقصه و مزایده - طرح 2

تعمیرات اساسی آسفالت و کانالهای آبهای سطحی محوطه بندر شهید باهنر

مناقصه

98/20

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر

جاری

۲۳ فروردین ۱۳۹۹ ۱۱:۱۳

اطلاعات تکمیلی


۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۱:۱۰

۱۴ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۱۰

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۱:۱۰

سایر رسانه ها

۲۷ اسفند ۱۳۹۸

ریال

داخلی

عادی

0 تومان

تعمیرات اساسی آسفالت و کانالهای آبهای سطحی محوطه بندر شهید باهنر

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله ای تعمیرات اساسی آسفالت و کانالهای آبهای سطحی محوطه بندر شهید باهنر

سازمان بنادر و دریانوردی در نظر دارد  مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) پروژه تعمیرات اساسی آسفالت و کانالهای آبهای سطحی محوطه بندر شهید باهنر به شماره 20 /98 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 27/12/98می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: روز شنبه تاریخ 23/1/99

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: روز یکشنبه تاریخ 14/2/99

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 09:00 روز دوشنبه تاریخ 15/2/99

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس: استان هرمزگان،شهر بندرعباس،بلوار پاسداران،میدان قائم،اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر و تلفن:32129271-076

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

اطلاعات تماس دفاتر تماس ثبت نام سایر استان ها،در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر موجود است.

 

اطلاعات اسناد
تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.