اصلاح فندرهای اسکله های 5 و 6 بندر شهید باهنر جهت پهلوگیری شناور سانی

مناقصه

98/17

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر

اصلاح فندرهای اسکله های 5 و 6 بندر شهید باهنر جهت پهلوگیری شناور سانی

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله ای اصلاح فندرهای اسکله های 5 و 6 بندر شهید باهنر جهت پهلوگیری شناور سانی

سازمان بنادر و دریانوردی در نظر دارد  مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) پروژه اصلاح فندرهای اسکله های 5 و 6 بندر شهید باهنر جهت پهلوگیری شناور سانی به شماره 17 /98 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 27/11/98می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: روز یکشنبه تاریخ 4/12/98

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: روز دوشنبه تاریخ 19/12/98

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 09:00 روز سه شنبه تاریخ 20/12/98

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس: استان هرمزگان،شهر بندرعباس،بلوار پاسداران،میدان قائم،اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر و تلفن:32129271-076

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

اطلاعات تماس دفاتر تماس ثبت نام سایر استان ها،در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر موجود است.