تهیه، حمل،نصب و راه اندازی یک دستگاه AIS برج کنترل بندر هرمز

مناقصه

98/13

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر

تهیه، حمل،نصب و راه اندازی یک دستگاه AIS برج کنترل بندر هرمز

فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله ای پروژه تهیه،حمل ،نصب و راه اندازی یک دستگاه AIS برج کنترل بندر هرمز

سازمان بنادر و دریانوردی در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) پروژه اجرای تهیه،حمل ،نصب و راه اندازی یک دستگاه AIS برج کنترل بندر هرمز به شماره 13 /98 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 21/10/98می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: روز پنج شنبه تاریخ 26/10/98

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: روز پنج شنبه تاریخ 10/11/98

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 09:00 روز شنبه تاریخ 12/11/98

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس: استان هرمزگان،شهر بندرعباس،بلوار پاسداران،میدان قائم،اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر و تلفن:32129271-076

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

اطلاعات تماس دفاتر تماس ثبت نام سایر استان ها،در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر موجود است.