پروژه عملیات راهبری تعمیر و نگهداری ساختمانها، تجهیزات، تاسیسات و محوطه های بندر شهید باهنر، شهید حقانی، هرمز

مناقصه

98/2

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر

پروژه عملیات راهبری تعمیر و نگهداری ساختمانها، تجهیزات، تاسیسات و محوطه های بندر شهید باهنر، شهید حقانی، هرمز

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله ای پروژه عملیات راهبری تعمیر و نگهداری ساختمانها، تجهیزات، تاسیسات و محوطه های بندر شهید باهنر، شهید حقانی، هرمز

سازمان بنادر و دریانوردی در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) پروژه عملیات راهبری تعمیر و نگهداری ساختمانها، تجهیزات، تاسیسات و محوطه های بندر شهید باهنر، شهید حقانی، هرمز به شماره 98/2 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/3/19می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: روز پنج شنبه تاریخ 98/3/30

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: روز شنبه تاریخ 98/4/15

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9:00روز یکشنبه 98/4/16

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس: استان هرمزگان،شهر بندرعباس،بلوار پاسداران،میدان قائم،اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر و تلفن:32129271-076

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

اطلاعات تماس دفاتر تماس ثبت نام سایر استان ها،در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر موجود است.