پروژه تعمیرات اساسی ،طراحی و اجرای دکوراسیون سالن مسافری بین المللی خلیج فارس بندر شهید باهنر

مناقصه

97/3

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر

پروژه تعمیرات اساسی ،طراحی و اجرای دکوراسیون سالن مسافری بین المللی خلیج فارس بندر شهید باهنر

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای

پروژه تعمیرات اساسی ،طراحی و اجرای دکوراسیون سالن مسافری بین المللی خلیج فارس بندر شهید باهنر

اداره بنـادر و دریانـوری شهید باهنردر نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده(یک مرحله ای پروژه تعمیرات اساسی ،طراحی و اجرای دکوراسیون سالن مسافری بین المللی خلیج فارس بندر شهید باهنر به شماره 200970322100002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شـرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه درسامــانه تاریخ1397/11/4می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از روزپنجشنبه 4/11/ 97تا روز چهارشنبه97/11/10

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : روزچهار شنبه تاریخ 1397/11/24

زمان بازگشایی پاکات: ساعت9:00 روز شنبه تاریخ97/11/27

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف :

آدرس: استان هرمزگان- بندرعباس- بلوار پاسداران جنب میدان قائم اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر واحد اداری و مالی

تلفن:6-33513293-076

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام :    88969737 و 85193768

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه ( www.setadiran.ir ) بخش "ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر" موجود است.