پروژه احداث ساختمان مرجع دریایی بندر جاسک

مناقصه

96/3

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر

پروژه احداث ساختمان مرجع دریایی بندر جاسک

آگهی  مناقصه عمومی
یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی
اداره بنادر و دریانـــوردی شهید باهنــر در نظر دارد  پروژه احداث ساختمان مرجع دریایی بندر جاسک را با بــرگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای  توام با ارزیابی کیفی ، به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .
1-موضوع مناقصه :     پروژه احداث ساختمان مرجع دریایی بندر جاسک
2-مدت اجرای کار : 18 ماه شمسی
3-محل ، مهلت و نحوه دریافت اسناد : از تاریخ درج آخرین نوبت آگهی (روزدوشنبه تاریخ 96/10/25) تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه تاریخ 96/11/4 با مراجعه به آدرس ذیل و ارائه معرفی نامه و اصل فیش واریز  وجه به مبلغ 1.000.000ریال به حساب  شماره 2196455430004 نزد بانک صادرات ایران دریافت اسناد و پاکات ( الف ، ب ، ج و ارزیابی کیفی ) ، امکان پذیر است . وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود . دریافت اسناد الزاماً به صورت حضوری می باشد.
4-محل، مهلت تسلیم و زمان بازگشایی پاکات مناقصه : مناقصه گران باید پاکات سوابق و مستندات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ 96/11/21 به دبیرخانه واحد فنی و مهندسی دستگاه مناقصه گزار به آدرس ذیل تسلیم و رسید دریافت نمایند و زمان بازگشایی پاکات روز شنبه تاریخ 96/11/28 می باشد.
5-آدرس دستگاه مناقصه گزار: بندرعباس- بلوار پاسداران – جنب میدان قائم – اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنــر – واحد فنی و مهندسی - آدرس سایت : ((http://bahonarport.pmo.ir)) تلفاکس: 33513229-076
6- میزان سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ 1،160،000،000ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز وجــــه مذکور به حساب سپرده بندر تحت شماره 2196455430004 نزد بانک صادرات شعبه 103 بندرعباس.
7- شرایط اختصاصی :
الف-  دارا بودن رتبه 5 ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تبصره1:ارائه صورت های مالی حسابرسی شده برای آخرین سال مالی شرکت به عنوان یکی از شروط اولیه بررسی اسناد مناقصه ،الزامی است.


توضیحات :
الف: هزینه درج آگهی فراخوان بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .
ب: سایر شرایط بر اساس معیارهای مندرج در اسناد مناقصه خواهد بود.
                                                                                                                     اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر