پروژه راهبری،تعمیر،سرویس و نگهداری تجهیزهای مخابراتی و الکترونیکی و توسعه شبکه کابلی بندر شهید باهنر و بنادر تابعه (شهیدحقانی،هرمز،تیاب ،سیریک و جاسک

مناقصه

96/1

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر

پروژه راهبری،تعمیر،سرویس و نگهداری تجهیزهای مخابراتی و الکترونیکی و توسعه شبکه کابلی بندر شهید باهنر و بنادر تابعه (شهیدحقانی،هرمز،تیاب ،سیریک و جاسک)

 آگهی تجدید مناقصه عمومی
یک مرحله ای
اداره بنادر و دریانـــوردی شهید باهنــر در نظر دارد   پروژه راهبری،تعمیر،سرویس و نگهداری تجهیزهای مخابراتی و الکترونیکی و توسعه شبکه کابلی بندر شهید باهنر و بنادر تابعه (شهیدحقانی،هرمز،تیاب ،سیریک و جاسک) را با بــرگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای ، به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .
1-موضوع مناقصه :   پروژه راهبری،تعمیر،سرویس و نگهداری تجهیزهای مخابراتی و الکترونیکی و توسعه شبکه کابلی بندر شهید باهنر و بنادر تابعه (شهیدحقانی،هرمز،تیاب ،سیریک و جاسک)
2-مدت اجرای کار : 24 ماه شمسی
3-محل ، مهلت و نحوه دریافت اسناد : از تاریخ درج آخرین نوبت آگهی تا پایان وقت اداری روزچهارشنبه مورخ 96/3/31 با مراجعه به آدرس ذیل و ارائه معرفی نامه و اصل فیش واریز  وجه به مبلغ 1.000.000 ریال به حساب شماره 2196455430004 نزد بانک صادرات ایران دریافت اسناد و پاکات ( الف و ب و ج) ، امکان پذیر است . وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود . ضمناً دریافت اسناد الزاماً به صورت حضوری می باشد.
4-محل، مهلت تسلیم و زمان بازگشایی پاکات مناقصه : مناقصه گران باید پاکات سوابق و مستندات خود را تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 96/4/15 به دبیرخانه واحد فنی و مهندسی دستگاه مناقصه گزار به آدرس ذیل تسلیم و رسید دریافت نمایند و زمان بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ 96/4/17 می باشد.
5-آدرس دستگاه مناقصه گزار: بندرعباس- بلوار پاسداران – جنب میدان قائم – اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنــر – واحد فنی و مهندسی - آدرس سایت : ((http://bahonarport.pmo.ir)) تلفاکس 33513229-076
6- میزان سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ 650.000.000ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز وجــــه مذکور به حساب سپرده بندر تحت شماره 2196455430004 نزد بانک صادرات شعبه 103 بندرعباس.
7- شرایط اختصاصی :
1-7-  دارا بودن رتبه پنج ارتباطات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
2-7- ارائه گواهی صلاحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی


توضیحات :
الف: هزینه درج آگهی فراخوان بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .
ب: سایر شرایط بر اساس معیارهای مندرج در اسناد مناقصه خواهد بود.
                                                                                                                     اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر