چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

پروژه تهیه،حمل و نصب و راه اندازی شبکه دوربین های مدار بسته CCTV و مرکز تلفن VOIP بندر شهید باهنر و بنادر تابعه (شهید حقانی،هرمز و جاسک)

مناقصه

95/5

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر

پروژه تهیه،حمل و نصب و راه اندازی شبکه دوربین های مدار بسته CCTV و مرکز تلفن VOIP بندر شهید باهنر و بنادر تابعه (شهید حقانی،هرمز و جاسک)

آگهی  مناقصه عمومی 
یک مرحله ای
اداره بنادر و دریانـــوردی شهید باهنــر در نظر دارد   پروژه تهیه،حمل و نصب و راه اندازی شبکه دوربین های مدار بسته CCTV و مرکز تلفن VOIP بندر شهید باهنر و بنادر تابعه (شهید حقانی،هرمز و جاسک) را با بــرگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای ، به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .
1-موضوع مناقصه :    پروژه تهیه،حمل و نصب و راه اندازی شبکه دوربین های مدار بسته CCTV و مرکز تلفن VOIP بندر شهید باهنر و بنادر تابعه (شهید حقانی،هرمز و جاسک)
2-مدت اجرای کار : 4 ماه شمسی 
3-محل ، مهلت و نحوه دریافت اسناد : از تاریخ درج آخرین نوبت آگهی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 95/8/18با مراجعه به آدرس ذیل و ارائه معرفی نامه و اصل فیش واریز  وجه به مبلغ 1،500،000ریال به حساب  شماره 2196455430004 نزد بانک صادرات ایران دریافت اسناد و پاکات ( الف و ب و ج ) ، امکان پذیر است . وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود . ضمناً امکان مشاهده اسناد از سایت (( http://iets.mporg.ir )) فراهم می باشد ، لکن دریافت اسناد الزاماً به صورت حضوری می باشد. 
4-محل، مهلت تسلیم و زمان بازگشایی پاکات مناقصه : مناقصه گران باید پاکات سوابق و مستندات خود را تا پایان وقت اداری روزپنج شنبه مورخ 95/9/4به دبیرخانه واحد فنی و مهندسی دستگاه مناقصه گزار به آدرس ذیل تسلیم و رسید دریافت نمایند و زمان بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ 95/9/6می باشد.
5-آدرس دستگاه مناقصه گزار: بندرعباس- بلوار پاسداران – جنب میدان قائم – اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنــر – واحد فنی و مهندسی - آدرس سایت : ((http://bahonarport.pmo.ir)) تلفاکس 33513229-076 
6- میزان سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ 550،000،000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز وجــــه مذکور به حساب سپرده بندر تحت شماره 2196455430004 نزد بانک صادرات شعبه 103 بندرعباس.
7- شرایط اختصاصی : 
الف-  دارا بودن رتبه 5 ارتباطات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تبصره: ارائه گواهی صلاحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
توضیحات : 
الف: هزینه درج آگهی فراخوان بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .
ب: سایر شرایط بر اساس معیارهای مندرج در اسناد مناقصه خواهد بود.
                                                                                                                     اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر