چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

پروژه احداث ساختمان مأمورسرای بندر هرمز

مناقصه

2/95

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر

پروژه احداث ساختمان مأمورسرای بندر هرمز

آگهی  مناقصه عمومی
یک مرحله ای
اداره بنادر و دریانـــوردی شهید باهنــر در نظر دارد  پروژه احداث ساختمان مأمورسرای بندر هرمزرا با بــرگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای ، به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .
1-موضوع مناقصه :   پروژه احداث ساختمان مأمورسرای بندر هرمز
2-مدت اجرای کار : 8 ماه شمسی
3-محل ، مهلت و نحوه دریافت اسناد : از تاریخ درج آخرین نوبت آگهی تا پایان وقت اداری روز  پنج شنبه مورخ 95/6/18با مراجعه به آدرس ذیل و ارائه معرفی نامه و اصل فیش واریز  وجه به مبلغ 1،500،000 ریال به حساب  شماره 2196455430004 نزد بانک صادرات ایران دریافت اسناد و پاکات ( الف و ب و ج ) ، امکان پذیر است . وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود . ضمناً امکان مشاهده اسناد از سایت (( http://iets.mporg.ir )) فراهم می باشد ، لکن دریافت اسناد الزاماً به صورت حضوری می باشد.
4-محل، مهلت تسلیم و زمان بازگشایی پاکات مناقصه : مناقصه گران باید پاکات سوابق و مستندات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 95/7/3 به دبیرخانه واحد فنی و مهندسی دستگاه مناقصه گزار به آدرس ذیل تسلیم و رسید دریافت نمایند و زمان بازگشایی پاکات روز یک شنبه مورخ 95/7/4 می باشد.
5-آدرس دستگاه مناقصه گزار: بندرعباس- بلوار پاسداران – جنب میدان قائم – اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنــر – واحد فنی و مهندسی - آدرس سایت : ((http://bahonarport.pmo.ir)) تلفاکس 33513229-076
6- میزان سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ 577.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز وجــــه مذکور به حساب سپرده بندر تحت شماره 2196455430004 نزد بانک صادرات شعبه 103 بندرعباس.
7- شرایط اختصاصی :
الف-  دارا بودن رتبه پنج ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تبصره 1: ارائه گواهی صلاحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی


توضیحات :
الف: هزینه درج آگهی فراخوان بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .
ب: سایر شرایط بر اساس معیارهای مندرج در اسناد مناقصه خواهد بود.

 

پروژه احداث ساختمان مأمورسرای بندر هرمزپروژه احداث ساختمان مأمورسرای بندر هرمز