چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

پروژه راهبــری تعمیر و نگهداری ساختمانها،تجهیزات ، تاسیسات و محوطه های بندر شهید باهنر و بنادر تابعه (شهید حقانی،هرمز،تیاب ،سیریک و جاسک)

مناقصه

95/1

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر

راهبری تعمیر و نگهداری ساختمانها،تجهیزات ، تاسیسات و محوطه های بندر شهید باهنر و بنادر تابعه (شهید حقانی،هرمز،تیاب ،سیریک و جاسک)

آگهی  مناقصه عمومی
یک مرحله ای
اداره بنادر و دریانـــوردی شهید باهنــر در نظر دارد پروژه راهبــری تعمیر و نگهداری ساختمانها،تجهیزات ، تاسیسات و محوطه های بندر شهید باهنر و بنادر تابعه (شهید حقانی،هرمز،تیاب ،سیریک و جاسک)را با بــرگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای ، به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .
1-موضوع مناقصه :   پروژه راهبری تعمیر و نگهداری ساختمانها،تجهیزات ، تاسیسات و محوطه های بندر شهید باهنر و بنادر تابعه (شهید حقانی،هرمز،تیاب ،سیریک و جاسک)
2-مدت اجرای کار : 36 ماه شمسی
3-محل ، مهلت و نحوه دریافت اسناد : از تاریخ درج آخرین نوبت آگهی تا پایان وقت اداری روز  چهارشنبه مورخ 5/3/95با مراجعه به آدرس ذیل و ارائه معرفی نامه و اصل فیش واریز  وجه به مبلغ 1،500،000 ریال به حساب  شماره 2196455430004 نزد بانک صادرات ایران دریافت اسناد و پاکات ( الف و ب و ج ) ، امکان پذیر است . وجه مذکور به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود . ضمناً امکان مشاهده اسناد از سایت (( http://iets.mporg.ir )) فراهم می باشد ، لکن دریافت اسناد الزاماً به صورت حضوری می باشد.
4-محل، مهلت تسلیم و زمان بازگشایی پاکات مناقصه : مناقصه گران باید پاکات سوابق و مستندات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 16/3/95 به دبیرخانه واحد فنی و مهندسی دستگاه مناقصه گزار به آدرس ذیل تسلیم و رسید دریافت نمایند و زمان بازگشایی پاکات روز دوشنبه مورخ 17/3/95 ساعت10:00 صبح می باشد.
5-آدرس دستگاه مناقصه گزار: بندرعباس- بلوار پاسداران – جنب میدان قائم – اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنــر – واحد فنی و مهندسی - آدرس سایت : ((http://bahonarport.pmo.ir)) تلفاکس 33513229-076
6- میزان سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ 1،581،000،000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز وجــــه مذکور به حساب سپرده بندر تحت شماره 2196455430004 نزد بانک صادرات شعبه 103 بندرعباس.
7- شرایط اختصاصی :
الف-  دارا بودن رتبه 4 تأسیسات و تجهیزات ازسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تبصره 1: ارائه گواهی صلاحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

توضیحات :
الف: هزینه درج آگهی فراخوان بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .
ب: سایر شرایط بر اساس معیارهای مندرج در اسناد مناقصه خواهد بود.

                                                                                                                     اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر

پروژه راهبری تعمیر و نگهداری ساختمانها،تجهیزات ، تاسیسات و محوطه های بندر شهید باهنر و بنادر تابعه (شهید حقانی،هرمز،تیاب ،سیریک و جاسک)پروژه راهبری تعمیر و نگهداری ساختمانها،تجهیزات ، تاسیسات و محوطه های بندر شهید باهنر و بنادر تابعه (شهید حقانی،هرمز،تیاب ،سیریک و جاسک)