چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

ارزیابی کیفی مزایده اجاره پایانه کالاهای عمومی برای تخلیه، بارگیری و انبارداری کالا برای مدت 5 سال

مزایده

94/3

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر