چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

تعمیر و نگهداری دستگاه های الکترونیکی و مخابراتی و راهبری مراکز تلفن بندر شهید باهنر و بنادر تابعه (شهید حقانی، هرمز، تیاب، سیریک، جاسک)

مناقصه

94/2

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر