سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷

ارزیابی کیفی مزایده اجاره پایانه کالاهای عمومی برای تخلیه، بارگیری و انبار داری کالا برای مدت 5 سال

مزایده

94/1

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر