شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

تعمیر و نگهداری دستگاه های الکترونیکی و مخابراتی و راهبری مراکز تلفن بندر شهید باهنر و بنادر تابعه ( جاسک ، تیاب و شهیدحقانی)

مناقصه

93/5

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر