شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

بهره براداری و راهبری و تعمیر و نگهداری از 3 دستگاه باسکول در بندر شهید باهنر به مدت 3 سال

مزایده

93/2

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر