شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

ارزیابی کیفی مزایده اجاره پایانه های کالاهای عمومی برای تخلیه، بارگیری و انبار داری کالا

مزایده

93/1

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر