شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

عملیات راهبری تعمیرونگهداری ساختمانها،تجهیزات وتاسیسات محوطه بندرشهیدباهنر و بنادرتابعه(جاسک،شهید حقانی،تیاب،هرمزوسیریک )

مناقصه

93/2

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر