شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

مناقصه نظافت و پاکسازی و نگهداری و توسعه فضای سبز بندر شهید باهنر و بنادر جاسک- تیاب - شهید حقانی و هرمز

مناقصه

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر

مناقصه نظافت و پاکسازی و نگهداری و توسعه فضای سبز بندر شهید باهنر و بنادر جاسک- تیاب - شهید حقانی و هرمز