شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

آگهی مزایده عمومی (اجاره پایانه کالاهای عمومی برای تخلیه، بارگیری و انبار داری کالا )-تمدید شده

مزایده

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر