پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

مقررات پاس کشتی ها در بندر شهید باهنر

- لازم است نماینده کشتیرانی حداقل 6 ساعت قبل از ورود شناور به لنگرگاه درخواست پاس را به صورت کتبی و با پیوست مدارک مورد نیاز به مرکز پاس تحویل و یا فکس نماید.

- حدکثر زمان حضور شناور در لنگرگاه تا زمان پاس نبایستی بیشتر از 12 ساعت باشد بنابراین ضروریست کشتی آمادگی لازم برای پاس را پس از لنگراندازی سریعا مهیا و از طریق نماینده کشتیرانی پیگیر حضور گروه پاس باشد.

-  حداکثر زمان مجاز برای انجام پاس شناورهای خروجی از زمان صدور اجازه حرکت به میزان 12 ساعت میباشد. لذا تعلل نمایندگان کشتیرانی در تاخیر آماده سازی و اعلام به مرکز پاس کشتی ها باعث لغو اجازه حرکت صادره می گردد.

توجه: ماهیت و  فرآیند پاس ورود و خروج در بندر شهید باهنر متفاوت می باشد لذا در صورت تاخیر در درخواست پاس ورود شناورها به منظور انجام همزمان پاس ورود و خروج برای شناورهای ورودی که از لنگرگاه قصد خروج مجدد به بنادر خارجی را دارند. علاوه بر لغو پروانه خروجی با شرکت کشتیرانی مربوطه برخورد خواهد شد.

شماره تماس: تلفن 07633513412     فکس: 07633513383