رسانه جدید

مسیر دریایی بندر شهید حقانی به شهید ذاکری(قشم)

شناور های متردد: شناورهای تندرو

طول زمان سفر در شرایط مساعد جوی:55 دقیقه

در شرایط مواج بودن دریا ممکن است به طول زمان این سفر افزوده شود

رسانه جدید

مسیر دریایی بندر شهید حقانی به جزیره هرمز

شناورهای متردد: شناورهای تندرو

طول زمان سفر دریایی در شرایط مساعد جوی: 45 دقیقه

در شرایط مواج بودن دریا ممکن است به طول زمان این سفر افزوده شود