اخبار

اجرای مانور عملیاتی " جستجو ونجات واطفاء حریق" در بندرشهید باهنر

اجرای مانور عملیاتی " جستجو ونجات واطفاء حریق" در بندرشهید باهنر
روزدوشنبه مورخ 10/05/90 مانور عملیاتی " جستجو و نجات و اطفاء حریق در ساختمان های طبقاتی" توسط آتش نشانی بندر شهید باهنر برگزار گردید.

 

 

 

مانور آتشنشانی ساختمان اداری1

به گزارش روابط عمومی اداره بندر شهید باهنر، مانور عملیاتی " جستجو و نجات و اطفاء حریق در ساختمان های طبقاتی" روزدوشنبه مورخ 10/05/90  توسط آتش نشانی بندر شهید باهنرو با همکاری نیرو های گارد ، انتظامات،واحد فنی ومهندسی، حراست وروابط عمومی بندر برگزار گردید.
هدف از اجرای این مانور، ایجاد آمادگی هرچه بیشتر جهت انجام عملیات اطفاء حریق در ساختمان های طبقاتی با کمترین خسارات و تمرین تکنیکهای جستجو و نجات مصدومین در حوادث  بوده است. 

مانور آتشنشانی ساختمان اداری2

 

۱۶ مرداد ۱۳۹۰ ۱۳:۲۴
تعداد بازدید : ۱,۴۴۰