اخبار

راه اندازی خط صادرات به کشور عمان

راه اندازی خط صادرات به کشور عمان

به گزارش روابط عمومی ادره بندر ودریانوری شهید باهنر، از تاریخ9/4/90 خط صادراتی به
کشورعمان از طریق بندر شهید باهنرراه اندازی شد.
تا کنون 666450کیلوگرم تره بار به مقصد بندر مسقط ( کشورعمان ) بارگیری وارسال شده است.

 

۱۵ تیر ۱۳۹۰ ۱۱:۳۴
تعداد بازدید : ۱,۸۷۷