اخبار

راه اندازی ترمینال کانتینر

راه اندازی ترمینال کانتینر
اولین ترمینال کانتینر با ظرفیت 220TEU کانتینر در بندر شهید باهنر راه اندازی گردید.  

این بندر جهت بازاریابی وتوسعه انواع فعالیت های بندری،اولین ترمینال کانتینر خودرا با ظرفیت 220TEU کانتینر

راه اندازی کرد.

راه اندازی ترمینال کانتینر2

۲۰ دی ۱۳۸۹ ۱۳:۲۳
تعداد بازدید : ۲,۱۴۴