یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷

اخبار

اولین مرجع دریایی بنادرایران دربندرجاسک

اولین مرجع دریایی بنادرایران دربندرجاسک
مدیراداره بنادرودریانوردی شهیدباهنر وشرق استان خبرازدریافت مجوزاولین مرجع دریایی مستقر در بندر جاسک دربین بنادرایران را داد.
به گزارش روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر،محمدحسینی با اعلام این خبرگفت:با
توجه به نیاز منطقه به این مرکز،بندرجاسک به عنوان یک مرکز استراتژیک درکشوروباهدف ایجاد
یک مرکز تخصصی دریایی با استقرارواحد های امدادونجات، ،مبارزه با آلودگی وکنترل ترافیک
دریا با محوریت اداره بنادرودریانوردی بندرشهیدباهنر وشرق استان ،مجوزاجرایی آن درشرقی ترین
بندراستان هرمزگان صادرگردید.
وی درپایان افزود: بندرجاسک با استقراردردریای عمان وقرارگرفتن مابین دوبندرشهید رجایی
وشهید بهشتی برترین نقطه دریایی برای استقراردرمنطقه انتخاب وپس ازمطالعات اولیه ونظریه های
 کارشناسان فنی ومهندسی سازمان بنادرمجوزبرگزاری این پروژه کلیدخورد.
۱۷ دی ۱۳۹۶ ۱۰:۲۹
روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر |
تعداد بازدید : ۱۲۶