اخبار

بازدید معاون دریایی سازمان ازبنادر شهید باهنر و شهید حقانی

بازدید معاون دریایی سازمان ازبنادر شهید باهنر و شهید حقانی
محمد راستاد معاون محترم دریایی و عضو هیأت عامل سازمان بنادرودریانوردی ، باهیأت همراه از بنادر شهیدباهنر و شهید حقانی بازدید بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهیدباهنر، در این بازدید 3ساعته که با حضور محمد راستاد معاون دریایی سازمان به اتفاق محمدرضا قادری مدیرکل حفاظت و نجات دریایی، طباطبایی مشاور معاون دریایی، محمد محسنی مدیربندر شهید باهنر و مهدی نوفرستی معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان انجام شد، ابتدا از ظرفیت های دریایی بندر شهید باهنر بازدید سپس بندر شهید حقانی به عنوان بزرگترین بندر مسافری کشور  بازدید و جلسه کاری با حضور کلیه مسولین بخش های دریایی اداره بنادر و  دریانوری شهید باهنر  برگزار گردید.

در این جلسه محمد محسنی به تشریح اقدامات انجام شده در زمینه توسعه فعالیت های دریایی بندر شهید باهنر و شهید حقانی در حوزه های خدمات الکترونیک و گردشگری دریایی پرداختند. ایشان همچنین ضمن بیان اقدامات انجام شده در خصوص ایجادخلیج گردشگری دریایی در بندر شهید حقانی توضیحاتی در خصوص تبدیل بندر شهید حقانی به عنوان پانزدهمین جزیره استان ارائه نمودند.