اخبار

مانور امنیتی ISPS در بندر شهید باهنر برگزار شد

مانور امنیتی  ISPS در بندر شهید باهنر برگزار شد
با حضور نماینده ستاد امنیت دریانوردی سازمان بنادر مانور امنیتی ISPS در بندر شهید باهنر برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر ، "علی کوهکن " گفت : مانور کشف مواد مخدر در شناور مشمول کد ISPS  بندر شهید باهنر در تاریخ 30/9/94 برگزار و مورد ارزیابی نماینده ستاد امنیت دریانوردی سازمان بنادر قرار گرفت 

سرپرست حراست اداره بنادر ودریانوردی شهید باهنر افزود : پس از اتمام مانور، ارزیاب محترم سازمان در نشستی با اعضای ستاد ISPS  بندر شهید باهنر نقاط قوت و ضعف مانور را  یاد آور شدند تا در مانورهای بعدی مورد توجه قرار گیرند .


وی اظهار داشت : در این مانور مقداری مواد مخدر که به طرز ماهرانه ای در میان آذوقه کشتی جاسازی شده بود توسط ماموران گارد وانتظامات بندر کشف و ضبط گردید .