اخبار

رشد شاخص های عملکردی بندرشهیدباهنردر6ماهه نخست سال94

رشد شاخص های عملکردی بندرشهیدباهنردر6ماهه نخست سال94
مدیراداره بنادرودریانوردی شهید باهنروشرق استان ضمن گزارشی ازاقدامات انجام شده درشش ماهه اول سال جاری ازبهبود شاخص های عملکردی این اداره خبرداد.
به گزارش روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر، "محمد محسنی " گفت: پیرواقدامات مؤثرکارکنان اداره بنادرودریا نوردی شهیدباهنر،میانگین شاخص های عملکردی نیمه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 21درصد رشد وبهبودداشته است.
وی افزود: بهبود این شاخص ها نشان دهنده افزایش راندمان عملکردی این اداره می باشد که ازجمله این شاخص ها می توان به کاهش مصرف آب ،کاهش تأخیردراجرای پروژه ها،ضریب شدت حوادث ورشددرآمد اشاره کرد.
مدیراداره بنادرودریانوردی شهید باهنروشرق استان همچنین اظهار امیدواری نمودکه باتلاش مجدانه همکاران درنیمه دوم سال جاری شاهد بهبود بیشتردرعملکرد فرآیندها باشیم.


۲۰ مهر ۱۳۹۴ ۱۳:۱۶
روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر |
تعداد بازدید : ۹۱۲