اخبار

برگزاری مسابقات دارت بانوان اداره بنادرودریانوردی شهید باهنربمناسبت عید غدیر

برگزاری مسابقات دارت بانوان اداره بنادرودریانوردی شهید باهنربمناسبت عید غدیر
یک دوره مسابقه دارت ویژه بانوان شاغل دربندرشهید باهنربرگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر،یک دوره مسابقه دارت بمناسبت عید غدیرخم بین بانوان شاغل دربندرشهید باهنر برگزارشد ودرپایان نفرات اول تا سوم برگزیده شدند.
در این مسابقه تعداد 8 نفر از کارکنان خانم حضور داشتند که نتایج بدست آمده به شرح زیر می باشد .

نتایج مسابقه :
مقام اول خانم کبری بلوچیان  (واحدعملیات دریایی وبندری)
 مقام دوم خانم سکینه خاندل  (واحد اداری ومالی)
مقام سوم خانم ایران تودرجانی(واحد اداری ومالی)