اخبار

اعزام 310نفردانش آموزهرمزگانی به اردوی راهیان نوردریایی ازبندرشهیدحقانی

اعزام 310نفردانش آموزهرمزگانی به اردوی راهیان نوردریایی ازبندرشهیدحقانی
گزارش تصویری