اخبار

باحضورمدیرکل فاوا سازمان بنادرودریانوردی زیرساخت IT دربندرشهید باهنرموردبررسی قرارگرفت.

باحضورمدیرکل فاوا سازمان بنادرودریانوردی زیرساخت IT دربندرشهید باهنرموردبررسی قرارگرفت.
درنشستی باحضورمدیرکل فناوری واطلاعات سازمان بنادرودریانوردی سیستم فروش بلیط الکترونیکی شناورهای مسافری مورد بررسی قرارگرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهیدباهنر،"محمدمحسنی"ضمن عرض خیرمقدم درخصوص مزایای طرح بلیط

الکترونیکی گفت:این طرح عملاًدرمسیرحرکت وتعالی به سوی دولت الکترونیک است ودراین مورد می توان ادعاکردکه بزرگترین مزیت

همگانی که بلیت الکترونیکی می تواند داشته باشد،صرفه جویی درزمان است.

وی درادامه افزود: باتوسعه خدمات به مسافرین درحوزه الکترونیکی تعداد مراجعه شهروندان به باجه های بلیت فروشی کاهش

پیدامی کندوباتعامل وهمکاری که بین بنادرقشم وهرمزبوجودآمده امیدواریم به زودی بتوانیم این سیستم رادراین دوبندرنیزفعال کنیم.

درادامه این نشست حمیدرضا آبایی مدیرکل فناوری اطلاعات وارتباطات سازمان  بنادرودریانوردی گفت:اداره کل فاوا ایجاد پیوندهای

ارتباطی بین سامانه‌های مختلف درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از اهداف مدنظرسازمان در بنادرکشور است.

آبایی درادامه افزود: راه اندازی سیستم فروش بلیط الکترونیکی  مسافری دربندرشهید حقانی حرکت ارزشمندی است برای خدمت

بهتربه هموطنان وشهروندانی که قصد سفردریایی را دارند.

 وایشان درخصوص همکاری های لازم درجهت تحقق اهداف درحوزه فناوری اطلاعات برحفظ حاکمیت سازمان در تملک داده های جمع

آوری شده تأکیدنمودند.

درپایان این نشست شرکت فناوران جنوب مجری طرح بلیط الکترونیکی باتشریح ونحوه کارکردسیستم موجودپاسخگوی سئولات

همکاران سازمانی بودند.

 

۲۴ شهریور ۱۳۹۴ ۱۶:۴۸
روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر |
تعداد بازدید : ۱,۰۲۱