اخبار

نشست مالکان شناورهای مسافری باکارشناسان مؤسسه رده بندی آسیادربندرشهید حقانی

نشست مالکان شناورهای مسافری باکارشناسان مؤسسه رده بندی آسیادربندرشهید حقانی
نشست هم اندیشی مالکان شناورهای مسافری بامؤسسه رده بندی آسیا در بندرشهید حقانی برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهیدباهنر، دراین نشست که به دعوت مسئول بندرشهیدحقانی صورت پذیرفت،مدیران عامل تعاونی شناورهای بندرعباس وقشم وتعدادی ازمالکان شناورهای مسافری بامؤسسه رده بندی آسیا پیرامون بهبودوضعیت ایمنی شناورها واخذ گواهینامه های دریانوردی به بحث وبررسی نشستند.
سالم شهیدی ضمن تشکر از حضورشرکت کنندگان دراین نشست گفت: نقش وجایگاه بازرسی کشتی هادرتأمین ایمنی دریانوردی وحفاظت ازمحیط زیست دریایی بسیارحائز اهمیت است که مالکان شناورهای مسافری بایدبامؤسسه های رده بندی همکاری لازم راداشته باشند.

 

دراین نشست مسئول رده بندی آسیا دراستان این مؤسسه رابه نیابت ازسازمان بنادرودریانوردی درزمینه رده بندی کشتی ها وبازرسی فنی وایمنی تجهیزات دریایی،بندری وصنعتی وممیزی سیستم های کیفیت وایمنی وصدورگواهینامه های قانونی وارائه خدمات مشاوره وآموزشی فعالیت می کندکه می تواندبه مالکان شناورهاآگاهی وآموزش لازم رادرخصوص نصب بعضی از تجهیزات ضروری برروی شناورهارابدهد.
دراین نشست مدیران عامل تعاونی شناورهای بندرعباس وقشم ومالکان شناورهای مسافری حضورداشتندکه به بیان مشکلات پیش روپرداختند.