اخبار

درشورای اداری بندرعباس برنامه های توسعه بنادرتشریح شد

درشورای اداری بندرعباس برنامه های توسعه بنادرتشریح شد
باحضور مدیراداره بنادرودریانوردی شهید باهنروشرق استان درجلسه شورای اداری شهرستان بندرعباس فعالیتهای دردست اقدام این حوزه تشریح شد.

به گزارش روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر، "محمدمحسنی" که درجلسه شورای اداری شهرستان بندرعباس حضور پیداکرده بود،به تشریح برنامه های توسعه ای سازمان بنادرودریانوردی درمرکزشهر بندرعباس وبنادرشرق استان پرداخت.
مدیراداره بنادرودریانوردی شهید باهنرگفت:  توسعه سواحل مکران، یکی از سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم توسعه است که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده وازاین روتوسعه این سواحل یکی از برنامه های کلیدی دولت تدبیر وامید می باشدکه مسئولین سازمان بنادرعلی الخصوص شخص مدیرعامل سازمان ومدیر کل بنادرودریانوردی استان عزم خود را برای توسعه هرچه بیشتراین مناطق جزم نموده اند.

 

وی افزود:درحال حاضر لایروبی ودیوارکشی بندرسیریک پایان یافته وبنادرتیاب وجاسک که یکی از مناطق مورد نظر
دراین طرح می باشد پروژه لایروبی آنها شروع بکارکرده وامید واریم بااجرای این مهم  بستر لازم برای توسعه رونق
اقتصادی ،تجاری وگردشگری دراین منطقه ا یجاد شود.
محسنی اظهارداشت،طرح جامع گردشگری دربزرگترین بندرمسافری کشورتدوین شده که امیدواریم بامشارکت بخش
خصوصی وهمیاری مسئولین استانی بندرشهید حقانی به یک سایت بزرگ گردشگری تبدیل شودوشاهد ساخت
زیباترین مکان برای جذب گردشگران داخلی وخارجی درحوزه دریا باشیم.
 مدیربنادرودریانوردی شهید باهنروشرق استان دراین جلسه به مزیت غالب وبرجسته استان که دریاباشدپرداخت
واعلام نمودندخداوندنعمت بزرگ خودرادراختیارماگذاشته اماماانسانهاظرفیت بهره گیری کامل وبایسته از دریادرتمام
ابعادپیدانکردیم،همچنین درخصوص نقش وجایگاه دریایی استان هرمزگان وتأثیرگذاری درحوزه اقتصاددریایی مطالبی
مطرح نمودند.