اخبار

همایش صرفه جویی انرژی دربندرشهیدباهنر

همایش صرفه جویی انرژی دربندرشهیدباهنر
همایش صرفه جویی درمصرف انرژی باحضور کارشناسان آب وبرق استان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهیدباهنر،محمدعباسی کارشناس شرکت توزیع نیروبرق استان هرمزگان گفت:بافرارسیدن فصل تابستان وافزایش بی سابقه دمای هوامسئولان همه درتلاش هستندتامردم درهرشرایطی درحال رفاه وآسایش باشند.
وی افزود:صرفه جویی درمصرف انرژی برق یک وظیفه ملی است وگام اول آن بایددرادارارات دولتی برداشته شود.
درادامه این همایش باغستانی کارشناس اداره کل آب وفاضلاب استان گفت:باتوجه به کاهش نزولات آسمانی بحران کم آبی در استان ماخیلی جدی  می باشد،وصرفه جویی درمصرف آب یک وظیفه شرعی است وهمه ماموظف هستیم که نسبت به آن توجه ویژه ای داشته باشیم.
ایشان درادامه اظهارداشت،تعویض به موقع شیرآلات واتصالات لوله های آب وهمچنین استفاده ازشیرهوشمندچشمی کمک زیادی درصرفه جویی می کند.
باغستانی یادآورشد،نقش مسئولین درادارات دراین امرحائزاهمیت است ومانخستین قدم صرفه جویی رامی توانیم درادارات خودمان برداریم ومدیران وکارکنان ادارات بایدگام اول را درفرهنگ سازی مصرف آب این نعمت الهی بردارند.

 

 

۳ تیر ۱۳۹۴ ۱۶:۳۳
روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر |
تعداد بازدید : ۱,۶۹۸