اخبار

مانورآتش نشانی امدادونجات واطفاءحریق دربندرشهیدباهنربرگزار شد

مانورآتش نشانی امدادونجات واطفاءحریق دربندرشهیدباهنربرگزار شد
مانورآتش نشانی وامدادونجات واطفاءحریق باعنوان حفاظت ازکالاهای مجاوردر بندرشهید باهنربرگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر، قاسم عسکری نسب گفت: این مانور باهدف

بررسی وضعیت عملیاتی نیروهای اطفاء وحریق وامدادسایر نیروهای همکار درحوادث برگزارگردید.

معاون دریایی وبندری اداره بنادرودریانوردی شهید باهنرافزود:دراین مانوردوحادثه شامل سقوط کفی تریلرویژه حمل

خودرو برروی متصدی بارگیری وحریق ناشی از نشت مخزن گازودئیل جنب محوطه کانتینری که همزمان باهم

طراحی شده بود باهمکاری کارکنان اموربندری اجراگردید.وحضوربه موقع نیروهای عملیاتی آتش نشانی واورژانس

واستفاده ازتجهیزات مناسب باحوادث،عملکرد سریع نیروها،ایجادارتباطات مناسب بانیروهای همکاروتفویض

فرماندهی جهت مدیریت دو حادثه همزمان ازنکات قابل توجه ومهم این مانور بودوهمچنان  نیروهای گاردوانتظامات

بندردراین مانوربااقتدارکامل حضورپیداکردند.