اخبار

اطلاعیه برگزاری مزایده پایانه کالاهای عمومی برای تخلیه وبارگیری،انبارداری دربندر شهیدباهنر

اطلاعیه برگزاری مزایده پایانه کالاهای عمومی برای تخلیه وبارگیری،انبارداری دربندر شهیدباهنر
اداره بنادرودریانوردی شهید باهنردرنظرداردپایانه کالاهای عمومی برای تخلیه وبارگیری،انبارداری وخدمات جانبی کالادربندرشهیدباهنررادرقالب قرارداداجاره 5 ساله ازطریق ارزیابی کیفی شرکت کنندگان ودعوت ازمزایده گرانی که امتیاز لازم راکسب نموده اند،واگذار نماید.
فروش اسناداین مزایده از روزشنبه مورخ 94/3/13 شروع گردیده وتاپایان روزچهارشنبه 94/3/27 ادامه خواهد داشت.
علاقه مندان می توانندجهت دریافت اسنادمزایده باارائه معرفی نامه وفیش واریزی به مبلغ     000ر500 (پانصدهزار)ریال به حساب شماره 2176455407002 سیبا نزدبانک ملی به نام درآمد بندربه امورحقوقی وقراردادها واقع درطبقه چهارم ساختمان اداری مراجعه نمایند.
۱۸ خرداد ۱۳۹۴ ۱۶:۵۸
روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر |
تعداد بازدید : ۸۴۴