اخبار

پیام تشکر وقدردانی مدیراداره بنادرودریانوردی شهید باهنر

پیام تشکر وقدردانی مدیراداره بنادرودریانوردی شهید باهنر
مدیراداره بنادرودریانوردی شهید باهنرطی پیامی ازحسن اعتمادمدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی کشورومدیرکل بنادرودریانوردی استان هرمزگان تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر،درمتن پیام محمدمحسنی چنین آمده است:اینجانب برخود لازم می دانم ،از گمان

خیروحسن اعتماد جناب آقای مهندس سعید نژاد معاون محترم وزیر راه ومدیر عامل سازمان بنادر، وجناب آقای مهندس ایدنی مدیرکل بنادر استان هرمزگان در 

ارجاع وظیفه اداری جدید تشکر و قدردانی نمایم .

همچنین از همه دوستان ، همکاران فهیم  خود در جامعه بندری ودریایی ، مدیران استانی و شهرستانی که باارسال لوح، پیام ، تماس تلفنی  وحضور ، بنده ی حقیر

را مورد محبت ولطف همیشگی قرار داده اندصمیمانه قدردانی نموده ، امید است تحت  زعامت رهبرعالیقدر نظام ، دولت خدمتگذار و با حمایت مقامات فهیم

سازمان بنادر واستان زمینه ارائه خدمت بیشتر به مردم لایق وشایق در حوزه ماموریت جدید فراهم گردد.


۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ۱۶:۵۲
روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر |
تعداد بازدید : ۱,۴۹۵