اخبار

نشست معاون وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی کشوربا سرپرست اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر

نشست معاون وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی کشوربا سرپرست اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر
طی نشستی دریک صبح کاری سرپرست اداره بنادرودریانوردی شهید باهنربامعاون وزیر تعاون،کارورفاه اجتماعی کشور مسائل ومشکلات تعاونیهای مرزنشینان ولنج داران مورد بررسی قرار گرفت.
 به گزارش روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر،سید حمید کلانتری که برای بررسی مشکلات تعاونیهای دریایی به بندرشهید باهنر عزیمت کرده بودندطی نشستی گفت: همه وظیفه داریم مزیت ها ونقش سازنده تعاونی ها را درکشور شناسایی وبه جامعه معرفی کنیم.

معاون وزیر تعاون، وکارورفاه اجتماعی کشور افزود: سرمایه اجتماعی مهمترین رکن برای توسعه است وتعاونیها ازجمله بسترهای تقویت سرمایه های اجتماعی هستند.

درادامه این جلسه محمد محسنی ضمن عرض خیرمقدم وخوش آمد خدمت معاون وزیرتعاون،کار ورفاه اجتماعی آمادگی کامل سازمان بنادرودریانوردی درارائه خدمات مطلوب به این شرکتهای اجتماعی ومردمی که منشاء خدمات به ساحل نشینان هستنداعلام کرد .  سرپرست اداره بنادرودریانوردی شهید باهنردرادامه گفت: نمونه بارز این خدمت فراهم ساختن زمینه لازم درخصوص دریافت تسهیلات جهت خرید شناورهای مسافربری استاندارد به شرکتهای تعاونی مسافربری دریایی  نام برد.وتحول بزرگ دیگراین بود که تمام شناورهای غیراستاندارد دریایی را از رده مسافربری خارج ساخت.