اخبار

کسب رتبه برتربندر شهید باهنر در عملکرد شاخصهای بهداشت محیط ومراکز HSE وطب کار در بین بنادر کشور

کسب رتبه برتربندر شهید باهنر در عملکرد شاخصهای  بهداشت محیط ومراکز HSE وطب کار در بین بنادر کشور

  به گزارش روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر، بر اساس نتایج حاصله از ارزیابی سالیانه بنادر کشور در شاخصهای  بهداشت محیط وعملکرد HSE ، اداره بنادر ودریانوردی شهید باهنر گوی سبقت را از بنادر کشور ربوده و عنوان بندر برتر در زمینه های ارزیابی عملکرد HSE و همچنین احراز بیشتر ین میزان رشد در سال 1392 و حائز بیشترین میزان رشد در ارزیابی شاخصهای بهداشت محیط در سال 1392 معرفی شد.