اخبار

برگزاری کارگاه آشنایی باپوشش بیمه ای شرکت های تخلیه وبارگیری دربندرشهیدباهنر

برگزاری کارگاه آشنایی باپوشش بیمه ای شرکت های تخلیه وبارگیری دربندرشهیدباهنر
کارگاه آموزشی آشنایی بامزایای پوشش های بیمه ای تأمین اجتماعی مربوط به شرکت های تخلیه وبارگیری درسالن پایانه بین المللی بندرشهید باهنربرگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره بنادرودریانوردی شهید باهنربرگزارشد، معاون دریایی وبندری  بندرشهید باهنردررابطه بااین کارگاه گفت: به مناسبت هفته دولت وبادعوت ازنمایندگان اداره کل تأمین اجتماعی هرمزگان،  کارکنان ومسئولین شرکت های فعال درزمینه تخلیه وبارگیری کالادربندرشهید باهنر بامزایای پوشش های بیمه ای شغل خود آشنا شدند.

قاسم عسکری نسب آگاهی وبهره گیری ازمزایای وخدمات بیمه تأمین اجتماعی گروه های کارگری فعال دربنادر به جهت محدودیت ضریب نفوذ استفاده ازاین بیمه ها ازاهداف این دوره عنوان کرد.

وی به اهداف اداره بنادرودریانوردی بندرشهید باهنر درسال93 مبنی برساماندهی فعالیت های تخلیه وبارگیری (خنکاری) اشاره کردواظهار داشت: دراین کارگاه یک روزه ، 75 نفراز  8  شرکت تخلیه وبارگیری توسط  2 کارشناس ارشداداره کل تأمین اجتماعی استان باآخرین خدمات وسیاست های حمایتی تأمین اجتماعی آشنا شدند.