اخبار

کسب گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات توسط اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر

کسب گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات توسط اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر
باکسب گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات توسط اداره بنادرودریانوردی شهید باهنر این بندرگام دیگر به نسبت بنادرنسل جدید وپیشرفته دنیا نزدیک ترشد.

  به گزارش روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی بندرشهید باهنر، مدیر بندرشهید باهنر گفت: اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر در جدیدترین دستاورد خود در حوزه فناوری اطلاعات موفق به پیاده سازی و اخذ گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات گردید.

مجیدامینی افزود: استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات برمبنای استاندارد ISO27001:2005 در دامنه ای تحت عنوان "راهبری شبکه و سرویس های فناوری اطلاعات" در راستای تحقق بخشی از اهداف استراتژیک اداره از جمله "مدیریت و کیفیت در راهبری سیستم ها"، "تدوام کسب و کار" و نیز "افزایش رضایت کاربران مجموعه" ، از سال 1392 آغاز شد.

در این راستا، بهبود مستمر سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، شناسایی ریسک های جدید، تحلیل و بررسی علل ریشه ای و انتخاب راه کارهای مناسب در مدیریت ریسکها و گسترش و نهادینه سازی فرهنگ امنیت اطلاعات در دستور کار اداره قرار خواهد داشت.