اخبار

برگزاری مانور مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی وجستجو نجات دریایی دربندر شهیدباهنر

برگزاری مانور مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی وجستجو نجات دریایی دربندر شهیدباهنر
دومین مانور مقابله با آلودگی محیط زیست و جستجو نجات دریایی در راستای الزامات کنواسیونی واهداف مورد نظر برگزار گردید

به گزار ش روابط عمومی اداره بندرو دریانوردی شهیدباهنر، این مانور که در راستای اهداف بندر و الزامات کنواسیونی SARوMARPOL درحالی با اهداف پرداختن به مسائل محیط زیست دریایی واشاعه فرهنگ دریای پاک وارزیابی سطح توان عملیاتی تیم های مقابله باآلودگی وجستجو ونجات برگزار گردید که به مدت 5ساعت درمحل حوضچه وکانال بندرشهیدباهنر به طول انجامید.
دراین مانور تیم های مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی وجستجو نجات دریایی، اورژانس، آتش نشانی، گارد و انتظامات،
HSE و تعداد6 شناور نیز حضور داشتند. درپایان پس از دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده،
عملکرد این مانور توسط تیم ارزیابی بندرمورد بررسی وارزیابی قرار گرفت .


مانور مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی وجستجو نجات دریایی
مانور مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی وجستجو نجات دریایی
مانور مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی وجستجو نجات دریایی

۸ آبان ۱۳۹۲ ۱۲:۳۴
روابط عمومی |
تعداد بازدید : ۱,۰۳۶