اخبار

دیدارکاپیتان رستمی با امینی مدیربندرودریانوردی شهیدباهنر

دیدارکاپیتان رستمی با امینی مدیربندرودریانوردی شهیدباهنر

سرپرست شرکت کشتیرانی هوپاددریا با امینی مدیربندرودریانوردی شهیدباهنر دیدارکرد، به گزارش روابط عمومی این دیدارکه با حضورکاپیتان رستمی سرپرست شرکت کشتیرانی هوپاددریا دردفتر کارامینی مدیربندرودریانوردی شهیدباهنر برگزار شد،  مسائل حمل ونقل دریایی موردگفتگو وبررسی  قرارگرفت .درادامه این دیداروگفتگو امینی مدیربندرشهیدباهنر ضمن تشکرازحضورکاپیتان با اشاره به همکاری گذشته تا حال حاضر این بندر دربخش حمل ونقل داخلی وخارجی  مسافروکالا؛  افزود مجموعه بندری شهیدباهنر آماده همکاری بیشتر وکارشناسی شده دربخش  حمل ونقل دریایی است.درپایان این دیدار کاپیتان رستمی بااشاره به تلاش وزحمات پرسنل مجموعه بندرودریانوردی شهیدباهنر ازمدیربندرشهیدباهنر تشکروقدردانی کرد.

۱۲ مهر ۱۳۹۱ ۱۴:۲۳
تعداد بازدید : ۱,۳۴۸