اخبار

تقدیروتشکرازمامور وظیفه شناس

تقدیروتشکرازمامور وظیفه شناس

به گزارش روابط عمومی اداره بندر شهیدباهنر،
درروز دوشنبه مورخ 1/3/91 مقدار 23بسته درمجموع (5گرم )موادمخدرکه به صورت ماهرانه جاسازی شده بود، ازمسافری که عازم جزیره قشم بود کشف وضبط شد. درهمین راستا امینی مدیربندر شهیدباهنر ازمجموعه گاردوانتظامات بندرشهیدحقانی تشکر و ازبندردارسوم علیرضا مسافری تختی بالوح تقدیر وهدیه ای قدردانی به عمل آوردند.

۲۸ خرداد ۱۳۹۱ ۱۰:۱۰
تعداد بازدید : ۱,۰۹۴