اخبار

بندرهرمز ساماندهی می شود.

بندرهرمز ساماندهی می شود.

    بندر هرمز1

    به گزارش روابط عمومی اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر، طی توافق اداره کل شیلات و اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ، بندر صیادی هرمز به سازمان بنادر ودریانوردی تحویل داده شد .

براین اساس مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و مدیر اداره بندر و دریانوردی شهید باهنر به همراه معاونین جهت بررسی وضعیت موجود و اتخاذ تصمیمات لازم درروز یکشنبه مورخ 31/2/91 ازتاسیسات آن بازدید کردند که مقررشد در اولین اقدام مدیر بندر هرمز رسما معرفی و پیگیری های بعدی جهت استقرار عوامل اجرایی صورت پذیرد.

بندر هرمز2 

 هرمز3

۳ خرداد ۱۳۹۱ ۰۹:۲۲
تعداد بازدید : ۱,۳۴۶