اخبار

ارتباط شبکه Gcoms به قسمت های امور بندری و درب خروج گمرک باهنر

  ارتباط شبکه Gcoms به قسمت های امور بندری و درب خروج گمرک باهنر
ارتباط سخت افزاری شبکه رایانه ای در امور بندری گمرک اقدام به ایجاد امکان دسترسی کاربران امور بندری گمرک به برنامه

·    ارتباط شبکه Gcoms به قسمت های امور بندری و درب خروج گمرک باهنر: در تاریخ 12/8/87 با حضور کارشناسان امور بندری و شرکت رهیاب پس از ارتباط سخت افزاری شبکه رایانه ای در امور بندری گمرک اقدام به ایجاد امکان دسترسی کاربران امور بندری گمرک به برنامه Gcoms در ساعت 11:00  نمودند که این امر باعث سهولت کنترل ثبت نوبت شناورهای ورودی می شود همچنین در تاریخ 28/8/87 امکان دسترسی درب خروج گمرک باهنر به برنامه Gcoms ایجاد گردید که این ارتباط باعث سهولت در کنترل بیجک های صادره توسط بندر برای خروج کالا از طریق درب خروج می گردد.

۳ آذر ۱۳۸۷ ۱۰:۰۶
تعداد بازدید : ۱,۴۲۶