سازمان بنادر و دریانوردی/سرمایه گذاری/مزایا و فرصتهای سرمایه گذاری

فرصت های سرمایه گذاری بندر جاسک:

معرفی بندر جاسک:کلیک کنید

فراخوان:کلیک کنید

لیست مدارک مورد نیاز جهت انجام ارزیابی: کلیک کنید

جدول مستحدثات، تجهیزات و نیروی انسانی در بندر جاسک:کلیک کنید

فرصت های سرمایه گذاری بندر سیریک:

معرفی بندر سیریک:کلیک کنید

فراخوان:کلیک کنید

لیست مدارک مورد نیاز جهت انجام ارزیابی: کلیک کنید

جدول مستحدثات، تجهیزات و نیروی انسانی در بندر سیریک: کلیک کنید

 

فرصت های سرمایه گذاری بندر تیاب

معرفی بندر تیاب: کلیک کنید

فراخوان: کلیک کنید

لیست مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی:کلیک کنید

جدول مستحدثات، تجهیزات و نیروی انسانی در بندر تیاب: کلیک کنید