سازمان بنادر و دریانوردی/سرمایه گذاری/قراردادهای الگو جهت سرمایه گذاری